Click the “Form” Button to Download the form to give Details of Disappeared Person
“Form” பொத்தானை அழுத்தி , காணாமல் போன நபரின் விபரங்களைவழங்க படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்யவும்…
  
  
To Send Disappeared Person’s Photo Click on “Photo” Button.
காணாமற் போன நபரின் புகைப்படத்தை அனுப்ப "Photo" பொத்தானை அழுத்தவும்.
To Send Disappeared Person’s Details, Click on “Details” Button
காணாமல் போன நபரின் விவரங்களை அனுப்ப, "Details" பொத்தானை அழுத்தவும்.