ஜெகன் / Jegan
பிறந்த திகதி: 17-07-1993
Date of Birth: 17-07-1993
சொ. இடம்: முல்லைத்தீவு
Place: Mullaithivu
காணாமல் ஆக்கப்பட்ட திகதி:  
Date of Disappearance: 15-03-2009
காணாமல் ஆக்கப்பட்ட இடம்:  
Place of Disappearance: Mullivaikkal

முழுமையான தகவல் / Details


\2 - 12-Shanmuganaathan-Vithusanan-photo
விதூசனன் / Vithusan
பிறந்த திகதி: 24-05-1989
Date of Birth: 24-05-1989
சொ. இடம்: முல்லைத்தீவு
Place: Mullaithivu
காணாமல் ஆக்கப்பட்ட திகதி:  
Date of Disappearance: 15-11-2005
காணாமல் ஆக்கப்பட்ட இடம்:  
Place of Disappearance: Puliyankulam

முழுமையான தகவல் / Details


13-Sepamalaimuththu-Jekapirakas-photo
ஜெகப்பிரகாஷ் / Jekapirakash
பிறந்த திகதி: 01.12.1985
Date of Birth: 01.12.1985
சொ. இடம்: புதுக்குடியிருப்பு
Place: Pudukudiyiruppu
காணாமல் ஆக்கப்பட்ட திகதி:  
Date of Disappearance: 01.07.2008
காணாமல் ஆக்கப்பட்ட இடம்:  
Place of Disappearance: Mannar ( Pallimunai)

முழுமையான தகவல் / Details


14-Alpirad-Jude-Suyaskaran-photo
சுஜசேகரன் / Suyasekaran
பிறந்த திகதி: 19.11.1989
Date of Birth: 19.11.1989
சொ. இடம்: புதுக்குடியிருப்பு
Place: Pudukudiyiruppu
காணாமல் ஆக்கப்பட்ட திகதி:  
Date of Disappearance: 01-05-2009
காணாமல் ஆக்கப்பட்ட இடம்:  
Place of Disappearance: Mullivaikkaal

முழுமையான தகவல் / Details


15-Mariyathas-Yastina-photo
ஜஸ்ரினா/ Yastina
பிறந்த திகதி: 23.02.1990
Date of Birth: 23.02.1990
சொ. இடம்:  
Place: Iranaippaalai
காணாமல் ஆக்கப்பட்ட திகதி:  
Date of Disappearance: 05.03.2008
காணாமல் ஆக்கப்பட்ட இடம்:  
Place of Disappearance: Vavuniya Muzhankavil

முழுமையான தகவல் / Details


16-Sribalesvaran-Sarmila-photo
சர்மிலா / Sarmila
பிறந்த திகதி: 16.10.1989
Date of Birth: 16.10.1989
சொ. இடம்:  
Place: Puthukudiyiruppu
காணாமல் ஆக்கப்பட்ட திகதி:  
Date of Disappearance: :20.04.2009
காணாமல் ஆக்கப்பட்ட இடம்:  
Place of Disappearance: Mullivaikkaal

முழுமையான தகவல் / Details


17-Makenthiran-Dathees-photo
டதீசீஸ்/ Dathees
பிறந்த திகதி: 22.10.1992
Date of Birth: 22.10.1992
சொ. இடம்: முல்லைத்தீவு
Place: Mullaithivu
காணாமல் ஆக்கப்பட்ட திகதி:  
Date of Disappearance: 11-05-2009
காணாமல் ஆக்கப்பட்ட இடம்:  
Place of Disappearance: Mullivaikkaal

முழுமையான தகவல் / Details


17-18-Kanthaiya-Santhirasekaram-photo
சந்திரசேகரம் / Santhirasekaram
பிறந்த திகதி: 1970
Date of Birth: 1970
சொ. இடம்: முல்லைத்தீவு
Place: Mullaithivu
காணாமல் ஆக்கப்பட்ட திகதி:  
Date of Disappearance: 27.02.2009
காணாமல் ஆக்கப்பட்ட இடம்:  
Place of Disappearance: Mullivaikkal

முழுமையான தகவல் / Details


19-Pathmanathan-Akaliyan-photo
அகலியன் / Akaliyan
பிறந்த திகதி: 24.01.1988
Date of Birth: 24.01.1988
சொ. இடம்: முல்லைத்தீவு
Place: Mullaithivu
காணாமல் ஆக்கப்பட்ட திகதி:  
Date of Disappearance: 16.03.2009
காணாமல் ஆக்கப்பட்ட இடம்:  
Place of Disappearance: Irattaivaikkal

முழுமையான தகவல் / Details


20-Suthaakaran Rathichslvi photo
ரதிச்செல்வி / Rathichslvi
பிறந்த திகதி: 18.08.1990
Date of Birth: 18.08.1990
சொ. இடம்: முல்லைத்தீவு
Place: Mullaithivu
காணாமல் ஆக்கப்பட்ட திகதி:  
Date of Disappearance: 23.04.2009
காணாமல் ஆக்கப்பட்ட இடம்:  
Place of Disappearance: Mullivaikkal

முழுமையான தகவல் / Details