ஞானறாஜ் / Gnaraj

பிறந்த திகதி: 13.09.1983
சொ. இடம்: முல்லைத்தீவு
____________________________
Date of Birth: 13.09.1983
Place: Mullaithivu

முழுமையான தகவல் / Details

தேவராசா / Thevarasa

பிறந்த திகதி: 28.04.1993
சொ. இடம்: முல்லைத்தீவு
_____________________________
Date of Birth: 28.04.1993
Place: Mullaithivu

முழுமையான தகவல்/ Details

சுமித்திரா / Sumithira

பிறந்த திகதி: 31.07.1993
சொ. இடம்: முல்லைத்தீவு
____________________________
Date of Birth: 31.07.1993
Place: Mullaithivu

முழுமையான தகவல் / Details

செல்வகுமார் / Selvakumar

பிறந்த திகதி: 08.06.1984
சொ. இடம்: முல்லைத்தீவு
____________________________
Date of Birth: 08.06.1984
Place: Mullaithivu

முழுமையான தகவல் / Details

ஜெயரத்தினம் / Jeyarathnam

பிறந்த திகதி: 15.05.1981
சொ. இடம்: முல்லைத்தீவு
______________________________
Date of Birth: 15.05.1981
Place: Mullaithivu

முழுமையான தகவல் / Details

சார்லெஸ்ரின் / Charlestne

பிறந்த திகதி: 08.11.1980
சொ. இடம்: முல்லைத்தீவு
_______________________________
Date of Birth: 15.03.2009
Place: Mullaiththivu

முழுமையான தகவல் / Details

மணிமாறன் / Manimaran

பிறந்த திகதி: 06.01.1970
சொ. இடம்: முல்லைத்தீவு
______________________________
Date of Birth: 06.01.1970
Place: Mulliathivu

முழுமையான தகவல் / Details

அருந்தவராசா / Arunthavarasa

பிறந்த திகதி: 16.04.1987
சொ. இடம்: ஒட்டிசுட்டான்
______________________________
Date of Birth: 16.04.1987
Place: Ottisuddan

முழுமையான தகவல் / Details

ஜெபசன் / Jeparsan

பிறந்த திகதி: 02.01.199
சொ. இடம்: புதுக்குடியிருப்பு
______________________________
Date of Birth: 02.01.199
Place: Puthukudiyiruppu

முழுமையான தகவல் / Details

தர்சிகா / Tharsika

பிறந்த திகதி: 27.08.1991
சொ. இடம்: முல்லைத்தீவு
______________________________
Date of Birth: 27.08.1991
Place: Mullaithivu

முழுமையான தகவல் / Details

மேரிநிஷாந்தினி / Merynishanthini

பிறந்த திகதி: 27.03.1983
சொ. இடம்: புதுக்குடியிருப்பு
______________________________
Date of Birth: 27.03.1983
Place: Puthukudiyiruppu

முழுமையான தகவல் / Details

ரேவதனன் / Revathanan

பிறந்த திகதி: 19.10.1990
சொ. இடம்: புதுக்குடியிருப்பு
______________________________
Date of Birth: 19.10.1990
Place: Puthukudiyiruppu

முழுமையான தகவல் / Details

மேரி மிதில்டா / Mary Matlda

பிறந்த திகதி: 10.07.1982
சொ. இடம்: புதுக்குடியிருப்பு
______________________________
Date of Birth: 10.07.1982
Place: Puthukudiyiruppu

முழுமையான தகவல் / Details

மெரிசெலிக்கா / Marysaileka

பிறந்த திகதி: 04.01.1980
சொ. இடம்: புதுக்குடியிருப்பு
______________________________
Date of Birth: 04.01.1980
Place: Puthukudiyiruppu

முழுமையான தகவல் / Details

டினொக் டென்ஸன் / Dinok Denson

பிறந்த திகதி: 16.07.1992
சொ. இடம்: இரணைப்பாலை
______________________________
Date of Birth: 16.07.1992
Place: Iranaippalai

முழுமையான தகவல் / Details